Přídavná jména

 

Přídavné jméno je slovo, které popisuje či blíže určuje osobu, zvíře nebo věc; např. hezká služka, velký chrám, atd. Ve staré egyptštině se vyskytovaly dva druhy přídavných jmen:

 • Běžná
  Tato přídavná jména jsou odvozena ze sloves vyjadřujících vlastnosti. Např. přídavné jméno "dobrý" je odvozeno ze slovesa "být dobrý".

 • Odvozená
  Tato přídavná jména jsou odvozena z podstatných jmen a předložek.


  BĚŽNÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Běžná přídavná jména mohou být použita třemi různými způsoby:

 • jako přívlastek po podstatném jméně
 • jako podmět
 • jako přísudek


  PŘÍVLASTKOVÉ UŽITÍ
V tomto případě přídavné jméno blíže určuje podstatné jméno (má funkci přívlastku). Je umístěno za podmětem a přizpůsobuje se mu jak v čísle, tak v rodě. Zde jsou některé příklady:

Existuje několik výjimek, kdy se přídavné jméno neumisťuje hned za podstatné jméno, a to v případě, že:

 • se jedná o přímou genitivní vazbu, např. nb.t pr nfr.t (krásná paní domu).

 • jsou před přídavným jménem umístěna slova nb (každý) nebo pn (tento).

 • jsou před přídavným jménem umístěny přípony (přivlastňovací zájmena).


  PODMĚTNÉ UŽITÍ
Přídavné jméno může ve větě zastupovat i podmět, v tom případě má všechny vlastnosti podstatného jména. K přídavnému jménu se může pro přesnější význam slova připojit i determinační znak. Např.:

Podmětná přídavná jména mohou být užita několika způsoby:

 1. Podmětné přídavné jméno může být dále určeno podstatným jménem psaným za ním (komparativní genitiv). Tato stavba může být přímá (beze spojky) nebo nepřímá (se spojkou "n"). Např.: 2. Vztažný genitiv (2. pád) se také může objevit coby předložka za podstatným jménem. Např.: 3. Někdy je přídavné jméno umístěno na začátku věty, v takovém případě to vypadá, jako by šlo o sloveso, ale není tomu tak. Setkáváme se zde s tzv. přísudkem jmenným se sponou, tedy přísudkem složeným většinou ze slovesa být a přídavného jména. V takovém případě je přídavné jméno neměnné a nepřizpůsobuje se v čísle, ani v rodě. Např.:
  ODVOZENÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Odvozená přídavná jména jsou utvořena odvozením z podstatných jmen a spojek, a jsou s nimi tedy příbuzná. Jsou-li utvořena z podstatných jmen ženského či mužského rodu, překládá se jejich význam asi jako "ve vztahu s ...". Jsou-li odvozena ze spojek, překládají se jako "který je v, nad, s, za, ...".

V přísudkovém užití se přídavná jména přizpůsobují v rodě a čísle danému podstatnému jménu. V podmětovém užití se chovají jako podstatná jména a přidávají se k nim následující koncovky:

 • přídavná jména odvozená ze spojek: • přídavná jména odvozená z podstatného jména mužského rodu: • přídavná jména odvozená z podstatného jména ženského rodu:
  SLOVNÍČEK

 

 

Nahoru